آموزش قرار دادن اصولی قسمت فهرست ها در قالب وردپرس

best wp menu insert

فهرست مطالب

در این پست میخواهیم تابع wp_nav_menu را بررسی کنیم. . پس از تعریف منو در وردپرس شما یک راه برای اتصال منو به قالب در طراحی قالب وردپرس دارید و آن هم استفاده از تابعی به نام wp_nav_menu می باشد. و یاد میگیریم گه چطور بخش فهرست ها در وردپرس رو طراحی کنیم.

درج منو در قالب وردپرس
آموزش قرار دادن اصولی قسمت فهرست ها در قالب وردپرس

هر تابع در وردپرس پارامتر هایی ( اطلاعاتی ) را به صورت آرایه از کاربر دریافت میکند. این تابع نیز از دیگر توابع مستثنی نیست و پارامتر هایی را میتواند از کاربر دریافت کند اما اجباری برای دادن این اطلاعات به تابع نمی باشد چون همیشه به طور پیش فرض داده ای قرار داده شده است. ولی برای تنظیمات بیشتر باید در طراحی قالب وردپرس از این اطلاعات استفاده کنید. چون پارامتر ها به صورت آرایه تعریف شده اند ما نیز باید یک آرایه به این تابع بدهیم. برای دور شدن از حاشیه رفتن آرایه زیر را مثال میزنیم.

<?php
 
$defaults = array(
  'theme_location' => 'main-menu',
  'menu'      => '',
  'container'    => 'div',
  'container_class' => 'nav navbar-nav',
  'container_id'  => 'menu-standard-navigation',
  'menu_class'   => 'nav navbar-nav',
  'menu_id'     => 'menu-standard-navigation',
  'echo'      => true,
  'fallback_cb'   => 'wp_page_menu',
  'before'     => '',
  'after'      => '',
  'link_before'   => '',
  'link_after'   => '',
  'depth'      => 0,
);
 
wp_nav_menu( $defaults );
 
?>
 • خانه اول theme_location است نام فهرستی که تعریف کرده اید را در این قسمت قرار دهید.
 • خانه بعدی menu می باشد که در آن منویی را مشخص میکنیم.

نکته : در دو خانه بالا دو راه برای مشخص کردن منو می باشد اولی theme_location و دومی نام منو که در آموزش قبلی به نام code_name از آن نام برده شد.

در خانه های menu_class و menu_id کلاس و آی دی ul منو را وارد کنید.

خانه بعدی container می باشد مشخص کننده تگ مادر است.

اگر false مقدار دهی شود تگ مادری ساخته نمی شود.

و در غیر این صورت شما میتوانید نام تگ مادر را در این خانه وارد کنید تا تگ مادر متناسب با خواسته شما باشد. دقت کنید فقط نام تگ مادر.

 • دو خانه بعدی container_class و container_id می باشد که نام class و id تگ مادر را مشخص میکنند.
 • خانه بعدی echo می باشد که در صورت دادن مقدار ۰ فهرست ما چاپ نمی شود.
 • خانه بعدی before می باشد که محتوایات آن قبل از تگ <a> منو چاپ می شود.
 • خانه بعدی after می باشد که محتویات آن بعد از تگ <a> منو چاپ می شود.
 • خانه های بعدی link_after و link_before می باشد که محتویات آن ها بعد و قبل آدرس تگ های a درج می شود.
 • خانه بعدی fallback_cb می باشد که شما نام تابعی را به عنوان ورودی به آن میدهید تا زمانی که تابع wp_nav_menu اجرا نشد تابع ورودی اجرا شود.
 • خانه دیگر depth میباشد که مشخص می کند چند سطح از منو را نمایش دهد.

نکته : مقدار ۰ همه زیر منو ها را نمایش میدهد. مقدار -۱ یک سطح. مقدار ۰ به طور پیش فرض قرار گرفته است.

امیدوارم از این آموزش بهره کافی را برده باشید.

دیدگاهتان را بنویسید