برای ثبت شکایات، تخلف باید فرم زیر را پر کنید و مطمعاً باشید که در بازه زمانی ۱۵ دقیقه تا ۱۲ ساعت به شکایت شما پاسخ داده میشود.